Mesto Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda

Adresa:

Hlavná 50/16,

929 01 Dunajská Streda

IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Starosta:

JUDr. Zoltán Hájos
Obec-info
Služby
Inštitúcie
Zaujímavosti
Kontakt
Podujatia


Zaujímavé fakty o meste Dunajská Streda:

„Podložie Dunajskej Stredy tvoria štrky a piesky, ktoré geologicky pochádzajú z najstarších čias, ktoré neskôr Dunaj a jeho ramená spevnili nánosmi bahna a humusu. Tým boli vytvorené predpoklady na osídlenie.“

Podľa dostupných informácií sa domnievame, že na polohu starej usadlosti Dunaszerdahely mala rozhodujúci vplyv cesta, ktorá obchádzala južné močaristé územia. Z týchto dôvodov mohli prví obyvatelia toto územie osídliť už pred dobou bronzovou.

Príchod a osídlenie územia kmeňmi Maďarov má veľký dejinný význam. Osídľovali územie v križovatkách ciest, ktoré obchádzali močiare. Ich zásluhou ožilo obchodovanie, šírilo sa náboženstvo, vznikali prvé sakrálne stavby. Na územie prichádzalo čoraz viac obyvateľov aby sa tu usadili.
V blízkosti mestskej časti Szerdahely sa usadila aj šľachtická (nemes) vrstva nomádskeho elitného kmeňa. Obyvateľstvo sa koncentrovalo v teritoriálnej časti, ktorú poznáme z neskorších prameňov ako Nemesszeg.
Historicky sa so vznikom Nemesszegu spája aj vznik susedných častí Tejed. Obyvatelia sa živili chovom dobytka (historické meno Tejed poukazuje na chov dobytka a produkciu mlieka). Táto činnosť u obyvateľov pretrvala až do začiatku 20.storočia.

V období vzniku štátnosti v nariadení kráľa sv. Štefana sa uvádza, že každých desať osád si má postaviť vo svojom okolí kostol, kde by sa vykonávali bohoslužby. V časti Szerdahely sa pre potreby miestneho obyvateľstva a priľahlých osád (Nemeszeg, Tejed , Abony, Udvarnok, Éte a iných) postavil pravdepodobne prvý drevený kostol. Bol postavený na najvyššom bode nachádzajúcom sa v tejto časti (Szerdahely).

Počas ranného obdobia vládnutia Árpádovcov sa streda stala tradičným trhovým dňom. Názov Szerdahely bol postupne odvodený z názvu dňa kedy sa trhy konali.

V prvej mestskej písomnej zmienke z roku 1256 sa uvádza názov Svridahel. Listina uvádza aj meno najvyššieho predstaviteľa mesta menom Myrck.

Kráľ Žigmund Luxemburgský vydal v roku 1405 dekrét (Dekretum minus), jeho cieľom bolo vytvoriť z miest na kráľovskej pôde jednotný mestský stav (stav - rend). Mesto Dunaszerdahely získalo štatút „oppídia“, stredovekého „mestečka“-mezőváros.

16-17. storočie

Vedľa kostola už bola zriadená katolícka škola.

Zo šľachtických rodov vzišli prví remeselníci a živnostníci. Vznikali nové cechy: obuvnícky (1492), čižmársky (1660), klobučnícky (1666), debnársky (1680). Rozvoj cechov podnietil aj vznik ďalších remesiel ako napríklad: mäsiar, kováč, zámočník, krajčír, mlynár a iné.

18. storočie

Začiatkom 18.storočia prichádzalo postupne do mesta židovské obyvateľstvo, najskôr v menšom, neskôr vo väčšom počte. Pre ortodoxných židovských veriacich bol v krátkom čase postavený menší kostol, ktorý sa nachádzal neďaleko katolíckeho kostola. Židovský cintorín vznikol v roku 1740 a bol vybudovaný podľa starých zvykov na neobývanom území mesta vedľa časti Sikabony.

Mesto sa rozrastalo, boli postavené menšie- väčšie šľachtické domy a kaštiele: napr. Žltý kaštieľ (dnes sídlo Žitnoostrovského Múzea), Biely kaštieľ v časti Újfalu, (dnes budova Slovenskej Pošty)

V niektorých častiach Szerdahely, hlavne v časti Nemesszeg, Előtejed, Ujfalu sa nachádzali hlinené stavby, ktoré mali typické podlahy z udupanej zeme a hliny, strechy z trstiny a komíny upletené z prútia, pokryté hlinou a blatom. Domy boli postavené z ľahko horľavých materiálov a predstavovali veľkú hrozbu pre obyvateľov.

V roku 1854 časť Szerdahely, Újfalu, Nemesszeg a Előtejed spojili a vytvorili mesto Duna-Szerdahely.

20.storočie

Mesto dostalo novú budovu mestskej radnice. Na mieste dnešnej radnice stála budova, ktorú v roku 1902 odkúpilo mesto Dunaszerdahely.
V roku 1903 bol zavedený telefón v meste na naliehanie židovských obchodníkov. Vybudovala sa kamenná cesta, ktorá prechádzala hlavnou ulicou. Začiatkom storočia bolo v meste zavedené aj elektrické osvetlenie.

Začali vychádzať regionálne časopisy, v roku 1901 Žitnoostrovné Listy, časopis Žitný Ostrov v roku 1909 a Žitnoostrovský Hlásnik v roku 1921.

Po roku 1920 (už po podpísaní Trianonskej zmluvy) sa mesto Dunaszerdahely stalo súčasťou Československého štátu. Bolo vyhlásené stanné právo a do mesta boli prizvaní českí úradníci, ktorí obsadili všetky významné funkcie v orgánoch štátnej a miestnej správy. Pôvodní úradníci na výkon úradnej moci museli zložiť novú prísahu.

Viedenskou arbitrážou v novembri v roku 1938 bolo rozhodnuté, že Maďarsku bude vrátená časť územia obývaného prevažne maďarským obyvateľstvom v rozsahu 12 000 km2.
Mesto opustili českí úradníci a českí vojaci.

Začiatkom 2 sv. vojny vstúpili do platnosti židovské zákony. Nátlak na Židov sa stupňoval odobratím živnostenských povolení, neskôr vylúčením zo stredných škôl, rôznych inštitúcii verejnej správy a súdnictva. V roku 1940 zaviedli pre židovských vojenských brancov pracovné tábory a v roku 1941 boli Židia postupne zbavení všetkých občianskych a ľudských práv a dôstojnosti. Boli zatvorené miestne židovské obchody a prevádzky.

Nemecké vojská prišli do mesta v roku 1944. V okolí židovského kostola bolo vytvorené geto, do ktorého umiestnili všetkých približne 3.000 židov z mesta, čo bola v tom čase viac ako polovica obyvateľstva. V júni 1944 došlo k ich násilnému odvlečeniu a k deportácii do koncentračných táborov v 60 vagónoch. Boli to najstrašnejšie a najtemnejšie udalosti v histórii mesta.

31. marca 1945 opustili mesto posledné nemecké vojská. Dňa 1.apríla bolo mesto oslobodené vojskami II. ukrajinskej armády.

Históriu mesta Dunajská Streda v 20. storočí výrazne poznamenali dve historické udalosti:

Prvá, v roku 1944, násilné odvlečenie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. V koncentračných táboroch ich prežilo len málo. Z mesta Dunajská Streda bolo odvedených niekoľko tisíc Židov .

Tí, ktorí prežili, sa usadili v Izraeli alebo v niektorom inom štáte sveta. Len nepatrná časť sa vrátila späť do Dunajskej Stredy.

Druhou udalosťou bola výmena obyvateľstva, ktorá sa týkala aj Dunajskej Stredy. Celkovo bolo zo Slovenska vysťahovaných do Maďarska okolo 110 maďarských rodín, príslušníkov inteligencie.

Zdroj: https://dunstreda.sk/historia-mesta-dunajska-streda (Attila Nagy)

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára
Riaditeľ : Bc. Mgr. Takács Tímea
Žltý kaštieľ
Žitnoostrovské múzeum
Galéria Súčastných Maďarských umelcov
Vermesova vila
Mestská športová hala
Otváracia doba: Pondelok – Nedeľa. 7:30 – 22:00
Materská škola - Ružový háj
Riaditeľka : Beáta Navrátilová
Materská škola - Rybný trh
Riaditeľka: Mária Vargaová
Materská škola - Komenského ulica
Riaditeľka : Mgr. Judit Bátki
Materská škola - Októbrová ulica
Riaditeľka : Annamária Pázmány
Materská škola - Námestie SNP
Riaditeľka : Bc. Mgr. Monika Csicsayová
Materská škola - Jesenského ulica
Riaditeľka : Mgr. Gyöngyi Szabó
Materská škola - Széchenyiho ulica
Riaditeľka : Bc. Beáta Špernáková
Materská škola - Námestie priateľstva
Riaditeľka: Mgr. Pónya Mária
Základná škola - Jilemnického ulica
Riaditeľ: PaedDr. Peter Gajdoš
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Komenského ulica
Riaditeľ : Mgr. Olivér Ibolya
Špeciálna základná škola
Riaditeľka : Mgr. Andrea Bodorová
Základná škola Gyulu Szabóa s VJM
Riaditeľ : Mgr. Arpád Nagy
Základná škola - Smetanov háj
Riaditeľka : RNDr. Helena Fodorová
Gymnázium Ladislava Dúbravu
Riaditeľka : Mgr. Monika Sihelská
Spojená škola
Riaditeľ: Mgr. Szabó László
Park- pri Mestskom kultúrnom stredisku
Park pri zastávke

V parku sa nachádza pamätník I. a II. svetovej vojny ako spomienka našich hrdinských zosnulých. Okrem toho park slúži ako miesto čakania na vlaky a autobusy.

Detské ihrisko-Námestie Rybný trh

Uzavreté ihrisko, zobrazené na obrázku, sa nachádza na námestí Rybný trh. Slúži ako výborná zábava pre deti. Keďže hovoríme o uzavretom priestore, deti sú tu v bezpečí.

Park svätého Štefana

Park svätého Štefana sa nachádza v centre mesta medzi gymnáziom Ármina Vámbéryho a Strednou odbornou školou rozvoja vidieka. Nachádzajú sa tu aj dva pamätníky: Pamätník svätého Štefana a Pamätník obetiam fašizmu.

Park voľného času / Detské ihrisko

Park Voľného času v Dunajskej Strede sa nachádza v centre mesta s detskými ihriskami, rôznymi dráhami a vybavením vhodným na pohyb.

Golf park / Detské ihrisko

Cestou smerom k stanici sa nachádza park s detským ihriskom. Celý areál je oplotený, takže je bezpečný pre deti.

Vonkajší fitness park I.

Rôzne vonkajšie fitnes prístroje čakajú na tých, ktorí túžia po pohybe, v bezplatnej fitness - časti v parku voľného času.

Kültéri fitnesz park II.

Vonkajší fitnes park v Malom Blahove je skvelá možnosť cvičenia pre skupinové či individuálne tréningy a keďže okrem "železných tyčí" sú k dispozícii aj posilňovacie stroje, fitnes je vhodný aj pre staršie generácie na ľahké cvičenie.

Vermesova vila
Žltý kaštieľ
Pamätník obetiam fašizmu
Pamätník rómskeho holokaustu
Socha sv. Štefana
Socha Jánosa Bihariho
Socha Ármina Vámbéryho
Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja
Pamätník revolučných rokov 1848/49
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne
Pamätník Podunajská jar
Socha Károlya Szladitsa
Socha pelikána, ktorý kŕmi svoje mláďatá
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
Pamätník obetiam diktatúr
Pamätník Trianonu
Socha - Rodina poľnohospodára
Pamätník obetiam holokaustu MEMENTO
Socha sv. Mikuláša
Socha sv. Trojice z roku 1777
Radnica
Multifunkčné ihrisko v Malom Blahove

Multifunkčné ihrisko v Malom Blahove má všetky druhy hojdačiek a preliezok, ktoré poskytujú deťom perfektnú príležitosť na zábavu.

Pamätník výmeny obyvateľstva po 2. svetovej vojne
Židovský cintorín
Cintorín vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny
Evanjelický kostol
Židovská modlitebňa
Pamätník Spolupatričnosti
Detské ihrisko na sídlisku Boriny

Uzavreté ihrisko, zobrazené na obrázku, sa nachádza na sídlisku Boriny. Slúži ako výborná zábava pre deti. Keďže hovoríme o uzavretom priestore, deti sú tu v bezpečí.

Detské ihrisko-Nová Ves
Detské ihrisko-Smetanov háj
JUDr. Zoltán Hájos
Primátor
tel:0905-506864 primator@dunstreda.eu
Mgr. Balázs Veronika
Sekretariát
tel:0907-121-241 primator@dunstreda.eu
Attila Karaffa
Zástupca primátora
tel:0905-826-185 attila.karaffa@dunstreda.eu
MUDr. Puha György
Zástupca primátora
juraj.puha@dunstreda.eu
Ing. Zoltán Fekete
Hlavný kontrolór
tel:0918-607338 zoltan.fekete@dunstreda.eu
dr. Ivicze Zita
Styk s verejnosťou
tel:+421-908-853-121 zita.ivicze@dunstreda.eu
DunaKult beszélgető est - Dr. Hegedűs Csaba olompiai bajnok birkózó
DunaKult beszélgető est - Dr. Hegedűs Csaba olompiai bajnok birkózó
18:00 | 07.12.2023
Mesto Dunajská Streda
DunaKult beszélgető est - Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó
DunaKult beszélgető est - Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó
18:00 | 07.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Gálffy Emese Anna: "Utcalelkek"
Gálffy Emese Anna: "Utcalelkek"
19:00 | 08.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Csallóközi Gála
Csallóközi Gála
00:00 | 09.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Gorlo Volka / TITOK / Felvidéki lemezbemutató
Gorlo Volka / TITOK / Felvidéki lemezbemutató
21:00 | 09.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Presser-Sztevanovity: A PADLÁS
Presser-Sztevanovity: A PADLÁS
00:00 | 10.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Felnőtt rajzkör - Kért és kéretlen karácsonyi üdvözletek
Felnőtt rajzkör - Kért és kéretlen karácsonyi üdvözletek
18:00 | 13.12.2023
Mesto Dunajská Streda
A Tiszta Forrás Népdalkör jubileumi műsora
A Tiszta Forrás Népdalkör jubileumi műsora
00:00 | 15.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Karácsonyváró HaddelHadd koncert
Karácsonyváró HaddelHadd koncert
20:00 | 15.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Bál a Savoyban
Bál a Savoyban
00:00 | 16.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Bál a Savoyban - Revüoperett két felvonásban
Bál a Savoyban - Revüoperett két felvonásban
00:00 | 16.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Okuláré Projekt - Kortárs drámák felolvasóestje
Okuláré Projekt - Kortárs drámák felolvasóestje
18:00 | 16.12.2023
Mesto Dunajská Streda
d# pipl araund koncert
d# pipl araund koncert
21:00 | 16.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Jozef Holly: Karácsonyi zongora show 2023
Jozef Holly: Karácsonyi zongora show 2023
00:00 | 20.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Beszélgetés Halász Péter sámánnal
Beszélgetés Halász Péter sámánnal
18:00 | 20.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Karácsonyi Kvízest
Karácsonyi Kvízest
19:00 | 21.12.2023
Mesto Dunajská Streda
Újévi Gospel Gála
Újévi Gospel Gála
00:00 | 03.1.2024
Mesto Dunajská Streda
Valér Miko - Conscious Being (Slnko records)
Valér Miko - Conscious Being (Slnko records)
20:00 | 20.1.2024
Mesto Dunajská Streda
Ray Cooney: Funny Money - Rossz pénz nem vész el (vígjáték)
Ray Cooney: Funny Money - Rossz pénz nem vész el (vígjáték)
00:00 | 25.1.2024
Mesto Dunajská Streda
Topolcsányi Laura: Bubamara (zenés játék 2 részben)
Topolcsányi Laura: Bubamara (zenés játék 2 részben)
00:00 | 15.2.2024
Mesto Dunajská Streda
Bedő Imre: Identitás és érzelmi intelligencia
Bedő Imre: Identitás és érzelmi intelligencia
00:00 | 12.4.2024
Mesto Dunajská Streda
Ste Offline

Infosidlo.sk Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.